โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา

จบกิจกรรม

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา

ดร. นภพรรณ คุณานุสนธิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการศึกษา บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

ลงทะเบียนแล้ว 149 คน

+144

เป็นการเรียนรู้การใช้โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร รวมถึงกระบวนงานต่างๆ ในส่วนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยระบบสามารถช่วยในการตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการลักลอกวรรณกรรมชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” เพื่อการตรวจสอบ และตรวจสอบทุกเวอร์ชั่นของไฟล์โครงร่าง วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นักศึกษาได้ส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอพิจารณาอนุมัติ

*ลงทะเบียน จำเป็นต้องกรอกข้อมูล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewTefoUzISdRnfQHxiWACQ1Q-4iXtwigK1ZthErxLFX9CG-Q/viewform

Course poster
Preview

วิทยากร

Instructor's Image
Preview
ดร. นภพรรณ คุณานุสนธิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการศึกษา บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานะกิจกรรม
ระยะเวลากิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
จบกิจกรรม
30-31 มีนาคม 2566
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล.
รูปแบบการจัดกิจกรรม
เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนที่รับสมัคร
ออนไซต์
ทุกช่วงวัย
50 คน (สมัครแล้ว 149 คน)
ทักษะที่ได้รับ
  • Creativity Soft Skill