เอกสารแสดงความยินยอมในการลงทะเบียน

สำนักการเรียนรู้พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอได้รับความยินยอม ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่

  • 1) การเก็บบันทึกภาพ และเสียงในลักษณะภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หรือการถ่ายทอดสด เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
  • 2) เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ และกิจกรรมของสำนักการเรียนรู้พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยเราจะมินำภาพและเสียงที่ได้รับการเก็บ หรือบันทึกไว้ของท่าน ไปใช้ในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อตัวท่าน และหน่วยงาน